Co to są wrażliwe dane osobowe?

Dane osobowe dzielimy na zwykłe oraz wrażliwe. Ostatnio zagadnienie to stało się bardzo popularne – musimy dbać o swoją prywatność i dane. Ich kradzież może doprowadzić do poważnych niebezpieczeństw.

Pojęcia „dane osobowe zwykłe” oraz „dane osobowe wrażliwe” mają inną definicję. Znajdziemy ją w ustawie o ochronie danych osobowych, w artykule 6. Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane te są szczególnie chronione. Rozróżnienie danych zwykłych od wrażliwych bywa naprawdę trudne, a czasem zależy od kontekstu, konkretnej sytuacji.

Dane wrażliwe dzielą się na dane ujawniające, np. poglądy polityczne, pochodzenie etniczne/rasowe, przekonania filozoficzne i religijne, przynależność partyjna, wyznaniowa itd. Druga grupa to dane o nałogach, życiu seksualnym, stanie zdrowia oraz kodzie genetycznym. Do trzeciej części wrażliwych danych osobowych zaliczamy z kolei informacje na temat wykroczeń, skazań, mandatów karnych i innych orzeczeń.

Są jednak sytuacje, kiedy dopuszcza się przetwarzanie danych wrażliwych. Musimy jednak wyrazić na to zgodę na piśmie. Warto wiedzieć też, jakie akty prawne regulują zakres zabezpieczeń dla omawianych danych. To m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, ale i szereg innych aktów prawnych, które dotyczą bezpieczeństwa w sieci. Z kolei osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest tzw. Administrator Danych. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony i poufności danych.
(KK)

READ  Stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych

Post Author: Isomedia